Türkiyenin İlk ve En Gelişmiş Girişimci Kaynakları Sitesi


Biz Kimiz Hizmetlerimiz İş Fırsatları Kurumsal üyelik İletişim
Geri Ana Sayfa
  
Kullanıcı
Şifre  
 

Şifremi Unuttum
Bireysel Üyelik
Kurumsal Üyelik
İlan Başvurusu


 
  PROJE YÖNETİMİ TERİMLERİ  SÖZLÜĞÜ  
 

İngilizce Terim Türkçe Terim
Acountability Matrix Sorumluluk Atama Matrisi
Activity Aktivite
Activity Definition Aktivite Tanımı
Activity Description AD Aktivite Tanımı
Activity Duration Estimating Aktivite Süresi Tahmini
Activity On Arrow AOA Aktivite Ok Üstünde
Activity On Node AON Aktivite Düğüm Üstünde
Actual Cost of Work Performed ACWP Gerçekleştirilen İsin Maliyeti
Actual Finish date AF Gerçekleşen Bitiş Tarihi
Actual Start date AS Gerçekleşen Başlama Tarihi
Administrative Closure İdari Kapatış
Application Area Uygulama Alanı
Arrow Ok
Arrow Diagraming Method ADM Okla Diyagram Metodu
Backward Pass Geriye Doğru Hareket
Bar Chart Çubuk Grafik
Baseline Temel
Baseline Finish Date Temel Bitiş Tarihi
Baseline Start Date Temel Başlangıç Tarihi
Budget At Completion BAC Tamamlanma Bütçesi
Budget Estimate Bütçe Tahmini
Budgeted Cost of Work Performed BCWP Gerçekleşen İşin Bütçelenen Maliyeti
Budgeted Cost of Work Scheduled BCWS Programlanan İşin Bütçelenen Maliyeti
Calendar Unit Takvim Birimi
Change Control Board CCB Değişim Kontrol Kurulu
Change in Scope Kapsamdaki Değişiklik
Chart of Accounts Hesap Planı
Code of Accounts Hesaplar Kodu
Communication Planning İletisim Planlama
Concurrent Engineering Katılımcı Mühendislik
Contingency Planning Acil Durum Planlaması
Contingency Reserve Acil Durum Yedeği
Contract Sözlesme
Contract Administration Sözlesme Yönetimi
Contract Close-out Sözlesmenin Kapatilmasi
Control Kontrol
Control Charts Kontrol Grafikleri
Corrective Action Düzeltici Faaliyetler
Cost Budgeting Maliyet Bütçeleme
Cost Control Maliyet Kontrolü
Cost Estimating Maliyet Tahminleme
Cost of Quality Kalitenin Maliyeti
Cost Performance Index CPI Maliyet Performans Endeksi
Cost Plus Fixed Fee CPFF Maliyet Arti Sabit Ücret
Cost Plus Incentive Fee CPIF Maliyet Arti Tesvik Ücreti
Cost Variance CV Maliyet Sapmasi
Crashing Sikistirma
Critical Activity Kritik Aktivite
Critical Path Kritik Yol
Critical Path Method CPM Kritik Yol Metodu
Current Finish Date Cari Bitis Tarihi
Current Start Date Cari Baslangiç Tarihi
Data Date Veri Tarihi
Data Date DD Veri Tarihi
Definitive Estimate Kesin Tahmin
Deliverable Teslime Hazir
Dependency Bagimlilik
Dummy Activity Aylak Aktivite
Duration DU Süre
Duration Compression Süre Sikistirma
Early Finish date EF Erken Bitis Tarihi
Early Start date ES Erken Baslama Tarihi
Earned Value EV Kazanilan Deger
Earned Value Analysis Kazanilan Deger Analizi
Effort Çaba
Estimate Tahmin
Estimate (Estimated) To Complete (Completed) ETC Tamamlama için Tahmini Maliyet
Estimate At Completion EAC Tamamlandiginda Tahmini Maliyet
Event-on-Node Olay Dügümde
Exception Report Sapma Raporu
Expected Monetary Value Beklenen Parasal Deger
Fast Tracking Hizli Izleme
Finish-to-Finish FF Bitince-Bitsin
Finish-to-Start FS Bitince-Baslasin
Finish Date Bitis Tarihi
Firm Fixed Price Contract FFP Firma Sabit Fiyatli Sözlesme
Fixed Price Contract Sabit Fiyatli Sözlesme
Fixed Price Incentive Fee Contract FPIF Sabit Fiyatli Tesvik Ücretli Sözlesme
Float Bolluk
Forecast Final Cost Son Maliyet Tahmini
Forward Pass Ileriye Hareket
Fragnet Alt ag
Free Float FF Serbest Bolluk veya Bitince-Bitsin
Functional Organization Islevsel Organizasyon
Funtional Manager Islevsel Yönetici
Gannt Chart Gannt Grafigi
Grade Sinif
Graphical Evaluation and Review Technique GERT Grafiksel Degerlendirme ve Gözden Geçirme Teknigi
Hammock Toplam Aktivite
Hanger Ag Kesintisi
Information Distrubition Bilgi Dagilimi
Initiation Baslatma
Integrated Cost/Schedule Reporting Tümlesik Maliyet/Program Raporu
Invitation For Bid IFB Teklif Çagrisi
Key Event Schedule Kilit Olay Programi
Lag Gecikme
Late Finish date LF Geç Bitis Tarihi
Late Start date LS Geç Baslama Tarihi
Lead Ön Süre
Level Of Effort LOE Çalisma Süresi
Life-cycle Costing Yasam Çevrimi Maliyeti
Line Manager Islevsel Yönetici
Logical Relationship Mantiksal Iliski
Loop Döngü
Management Reserve Yönetim Yedegi
Master Schedule Ana Program
Mathematical Analysis Matematiksel Analiz
Matrix Organization Matris Organizasyonu
Milestone Kilometretasi
Milestone Schedule Kilometretasi Programi
Mitigation Azaltma
Modern Project Management MPM Modern Proje Yönetimi
Monitoring Izleme
Monte Carlo Analysis Monte Carlo Anzlizi
Near-Critical Activity Kritige Yakin Aktivite
Network Ag
Network Analysis Ag Analizi
Network Logic Ag Mantigi
Network Path Ag Yolu
Node Dügüm
Organization(al) Breakdown Structure OBS Organizasyonel Ayrisim Yapisi
Organizational Planning Organizasyonel Planlama
Overall Change Control Toplam Degisim Kontrolü
Overlap Örtüsme
Parametric Estimating Parametrik Tahmin
Pareto Diagram Pareto Diyagrami
Path Yol
Path Convergence Yol Birlesimi
Path Float Yol Bollugu
Percent Complete PC Yüzde Tamamlanmasi
Performance Reporting Performans Raporlama
Performing Organization Gerçeklestiren Organizasyon
PERT Chart PERT Diyagrami
Phase Asama
Planned Finish date PF Planlanan Bitis Tarihi
Planned Start date PS Planlanan Baslangiç Tarihi
Precedence Diagrammig Method PDM Öncül Diyagram Metodu
Precedence Relationship Öncüllük Iliskisi
Predecessors Activity Öncül Aktivite
Procurement Planning Satinalma Planlamasi
Program Program
Program Evaluation and Review Technique PERT Program degerlendirme ve Gözden Geçirme Teknigi
Project Proje
Project Charter Proje Duyurusu
Project Communications Management Proje Iletisim Yönetimi
Project Cost Management Proje Maliyet Yönetimi
Project Human Resorce Management Proje Insan Kaynaklari Yönetimi
Project Integration Management Proje Entegrasyon Yöetimi
Project Life Cycle Proje Yasam Çevrimi
Project Management Body of Knowledge PMBOK Proje Yönetimi Bilgi Kütügü
Project Management or Project Manager PM Proje Yönetimi veya Proje Yöneticisi
Project Management Software Proje Yönetim Yazilimi
Project Management Team Proje Yönetim Takimi
Project Network Diagram Proje Ag Diyagrami
Project Phase Proje Asamasi
Project Plan Proje Plani
Project Plan Development Proje Plani Gelistirme
Project Plan Execution Proje Plani Yürütme
Project Planning Proje Planlama
Project Procurement Planning Proje Satinalma Planlama
Project Quality Management Proje Kalite Yönetimi
Project Risk Management Proje Risk Yönetimi
Project Schedule Proje Programi
Project Scope Management Proje Kapsam Yönetimi
Project Team Members Proje Takim Üyeleri
Project Time Management Proje Zaman Yönetimi
Projectized Organization Proje Temelli Organizasyon
Quality Assuarance QA Kalite Güvence
Quality Control QC Kalite Kontrol
Quality Planning Kalite Planlama
Remaining Duration RDU Kala Süre
Request For Proposal RFP Teklif Çagrisi
Request For Quotation RFQ Teklif Çagrisi
Reserve Yedek
Resource-Limited Schedule Kaynak-Sinirli Program
Resource Leveling Kaynak Seviyelendirme
Responsibility Assignment Matrix RAM Sorumluluk Atama Matrisi
Responsibility Chart Sorumluluk Diyagrami
Responsibility Matrix Sorumluk Matrisi
Risk Event Risk Olayi
Risk Identification Risk Belirleme
Risk Quantification Risk Ölçümü
Risk Response Control Riske Karsi Kontrol
Risk Response Development Riske Tepki Gelistirme
S-Curve S-Egrisi
Schedule Analysis Program Analizi
Schedule Compression Program Sikistirma
Schedule Control Program Kontrolü
Schedule Development Program Gelistirme
Schedule Performance Index SPI Program Performans Endeksi
Schedule Variance SV Program Sapmasi
Scheduled Finish date or Start-to-Finish SF Programlanmis Bitis Tarihi veya  Baslayinca-Bitsin
Scheduled Start date or Start-to-Start SS Programli Baslama Tarihi veya Baslayinca-Baslasin
Scope Kapsam
Scope Baseline Kapsam Temeli
Scope Change Kapsam Degisimi
Scope Change Control Kapsam Degisim Kontrolü
Scope Definition Kapsam Tanimi
Scope Planning Kapsam Planlama
Scope Verification Kapsam Dogrulama
Should-Cost Estimates Teklif Degerlendirme Fiyatlari
Slack Bolluk
Solicitation Ihale
Solicitation Planning Ihale Planlamasi
Source Selection Kaynak Seçimi
Staff Acquisition Personel Alimi
Stakeholder Taraf
Start Date Baslama Tarihi
Statement Of Work SOW Is Açiklamasi
Subnet Alt ag
Subnetwork Alt ag
Successors Activity Ardil Aktivite
Target Completion date TC Hedef Tamamlama Tarihi
Target Schedule Hedef Program
Target Start date TS Hedef Baslangiç Tarihi
Task Aktivite
Team Development Takim Gelistirme
Team Members Takim Üyeleri
Time-Scaled Network Diagrams Zaman Ölçekli Ag Diyagrami
Total Float or Target Finish date TF Toplam Bolluk veya Hedef Bitis Tarihi
Total Quality Management TQM Toplam Kalite Yönetimi
Work Breakdown Structure WBS Is Ayrisim Yapisi
Work Item Aktivite
Work Package Is Paketi
Workaround Risk Geçistirme